Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars

Gedeponeerd onder aktenummer 14/2004 ter griffie van de rechtbank Utrecht.

Artikel 1 definities
Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars
Een vereniging van kwaliteitsbewuste partycateraars met als doel het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en het imago van de partycateringbranche in Nederland.

Opdrachtnemer
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten voor bijeenkomsten en lid is van de Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in
schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AVP
Algemene Voorwaarden Partycateraars

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 
De AVP zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een
overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AVP andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van
tegenstrijdigheid de AVP.

2.2 
Afwijken van de AVP is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 
Zijn de AVP eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVP toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 
Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan
opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2 
Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden.

Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 
Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.4 
Opdrachtgever kan tot 5 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het
gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte
of opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor
de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee
samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.5 
Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.6 
Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te
verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

3.7 
De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige
heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2 
Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 
Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer
gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

4.4 
Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling
5.1 
De betaling dient te geschieden 8 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2 
Opdrachtgever is verplicht 25% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen. 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst dient opdrachtgever 60% van de overeengekomen prijs te hebben aanbetaald en 4 dagen voor uitvoering van de overeenkomst dient opdrachtgever 85% te hebben aanbetaald.

5.3 
Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door
opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.4 
Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling
aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

5.5 
Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn
betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze
incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,–. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

5.6 
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de
betaling van toekomstige termijnen.

5.7 
Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

5.8 
Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

Artikel 6 Annuleringen
6.1 
Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt
geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.
(a) Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
(b) Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
(c) Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

6.2 
Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft
bereikt.

6.3 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds
bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Uitvoering
7.1 
De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van
opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2 
Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3 
Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle
verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat
daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke
tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4 
Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.5 
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor
risico van opdrachtgever.

7.6 
Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke
toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.7 
Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

7.8 
Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

7.9 
Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezigheid zijn.

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden
8.1 
Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de
wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de
goederen in gedeelten te leveren

8.2 
Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde
inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.3 
Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke reg

Artikel 9 Huurafspraken

9.1. Huurovereenkomst 
De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de klant Sophia partyservice een opdracht geeft waarbij producten worden gehuurd.

9.2. Reserveren 
Het is mogelijk om bij Sophia Partyservice goederen voor verhuur voor een na de datum van reservering vallende periode te huren. De klant en SOPHIA PARTYSERVICE sluiten hiervoor dan eveneens een overeenkomst die de klant verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren. 

9.3. Annuleren 
De klant kan de overeenkomst die hij met SOPHIA PARTYSERVICE heeft gesloten, na reservering van het gehuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan. 
In dat geval is de klant echter wel vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt: 
20% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan twee maanden na de annuleringsdatum ligt; 
30% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan één maand na de annuleringsdatum ligt; 
40% van de huurprijs indien de huurperiode binnen één maand van de annuleringsdatum ligt; 
50% van de huurprijs indien de huurperiode binnen één week van de annuleringsdatum ligt. 

9.4. Einde overeenkomst 
De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst, kan SOPHIA PARTYSERVICE de huurovereenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van een rechter nodig is, onverminderd het recht van SOPHIA PARTYSERVICE op vergoeding van kosten, nadeel en rente. 

In genoemde gevallen is SOPHIA PARTYSERVICE te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de klant terug te halen. De klant is verplicht aan SOPHIA PARTYSERVICE de door SOPHIA PARTYSERVICE gewenste medewerking te verlenen. De klant machtigt SOPHIA PARTYSERVICE bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. SOPHIA PARTYSERVICE is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de klant of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst, wordt geleden. 

9.5. Aansprakelijkheid/Overmacht 
SOPHIA PARTYSERVICE kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de klant stelt. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van SOPHIA PARTYSERVICE wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde-contractant van SOPHIA PARTYSERVICE mede van aan de basis ligt. 

9.6. Huurprijs 
De huur loopt door op zaterdag en zon- en feestdagen. De huurprijs voor een weekend 16 uren of 2 dagen (weekend is vanaf vrijdag 15.00 uur tot uiterlijk maandag 9.00 uur). Voor de periode van een dag mag een klant het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is, anders eindigt de huur op dezelfde dag. Huurprijzen zijn excl. B.T.W. en transport. 

9.7. Waarborgsom 
Indien de klant niet op rekening huurt bij SOPHIA PARTYSERVICE wordt een waarborgsom gevraagd. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode. Indien de klant verlenging van de overeenkomst wenst, dient de klant uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de klant een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan SOPHIA PARTYSERVICE de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van SOPHIA PARTYSERVICE op schadevergoeding. 
De waarborgsom mag door de klant niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan SOPHIA PARTYSERVICE, door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

9.8. Controle 
Teneinde problemen te voorkomen, met de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant: 
•  direct telefonisch, of per telefax, kontakt op de te nemen met SOPHIA PARTYSERVICE. Gebruik van de goederen heeft het recht om te reclameren op. 
•  Indien de goederen door de expeditie van SOPHIA PARTYSERVICE c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van SOPHIA PARTYSERVICE dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf gecontroleerd. Het meenemen van goederen door derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de klant bij de controle wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat de goederen bij SOPHIA PARTYSERVICE terug zijn een afspraak maken over het tijdstip van de telling. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder de klant daarbij aanwezig was, laat SOPHIA PARTYSERVICE dit binnen 10 dagen (weekend + feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij SOPHIA PARTYSERVICE terug zijn schriftelijk weten. De klant krijgt dan 48 uren de tijd om bij SOPHIA PARTYSERVICE tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. SOPHIA PARTYSERVICE kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de klant berekenen. 
•  Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de klant gehouden. 

9.9. Schade, verlies 
•  Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan SOPHIA PARTYSERVICE te worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan het gehuurde goed ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goeds alsmede onderdelen en/of toebehoren aan SOPHIA PARTYSERVICE te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan SOPHIA PARTYSERVICE te vergoeden. 
•  Voor zoekgeraakt goed, waarvoor door SOPHIA PARTYSERVICE reeds de nieuwwaarde aan de klant berekend is en dat later alsnog door de klant gevonden en teruggebracht wordt, dient de klant de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door SOPHIA PARTYSERVICE in mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde. 
•  SOPHIA PARTYSERVICE is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de klant, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant, behoudens een consument, zal SOPHIA PARTYSERVICE vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed. 
•  De klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft, De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de klant een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derde. 

9.10. Expertise 
De door SOPHIA PARTYSERVICE gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor rekening van de huurder. 
De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door SOPHIA PARTYSERVICE geschat schadebedrag expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door SOPHIA PARTYSERVICE aangewezen erkend expertisebureau. 

9.11. Gebruik en onderhoud 
De klant stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij SOPHIA PARTYSERVICE terug te bezorgen in dezelfde staat als de klant het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient de goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht. 

9.12. Verplichtingen van de klant 
De klant stemt er mee in SOPHIA PARTYSERVICE te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en SOPHIA PARTYSERVICE hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluiten met schriftelijke toestemming van SOPHIA PARTYSERVICE. De klant mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. 
De klant of de derde dient SOPHIA PARTYSERVICE onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de klant of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van SOPHIA PARTYSERVICE dreigen te worden aangetast. 

9.13. Risico/laden-lossen 
De klant draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of 
beschadiging van het gehuurde. De klant is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor klanten die de goederen door SOPHIA PARTYSERVICE aangeleverd krijgen in containers en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt SOPHIA PARTYSERVICE niet geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien de controle in het bedrijf van SOPHIA PARTYSERVICE gebeurt. 
Indien op verzoek van de klant bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van SOPHIA PARTYSERVICE geschiedt dit geheel voor eigen risico van de klant. 

9.14. Terugbrengen 
Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij SOPHIA PARTYSERVICE worden teruggebracht, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De klant kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de klant zich opzettelijk het gehuurde goed toeëigent is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de klant een vergoeding verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van SOPHIA PARTYSERVICE op volledige schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de klant blijft. 

9.15. Bezorgen en afhalen 
•  SOPHIA PARTYSERVICE bezorgt uitsluitend op de begane grond. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft SOPHIA PARTYSERVICE het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de klant. SOPHIA PARTYSERVICE kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal, of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen aantal of de overeengekomen staat. 
•  Indien partijen afspreken dat SOPHIA PARTYSERVICE het gehuurde goed moet komen ophalen, dient de klant ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend- en feestdagen niet meegerekend) aan SOPHIA PARTYSERVICE heeft medegedeeld dat SOPHIA PARTYSERVICE het verhuurde goed kan komen halen. De klant blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit door SOPHIA PARTYSERVICE is opgehaald. 
•  De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport,, dan dient de klant de extra kosten die voor SOPHIA PARTYSERVICE hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten. 
•  De klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet, dan kan SOPHIA PARTYSERVICE toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgehad. 

9.16. Betaling 
Alle betalingen uitsluitend contant of anders overeengekomen volgens offerte. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan SOPHIA PARTYSERVICE zonder meer de klant in een procedure betrekken. SOPHIA PARTYSERVICE hoeft de klant dan niet meer nader aan te zeggen dat hij nog dient te betalen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van SOPHIA PARTYSERVICE is de klant niet bevoegd tot verrekening c.q. opschorting van de nakoming, tenzij de klant een consument is. 

9.17. Incasso 
Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf 14 dagen na factuurdatum over de onbetaalde som de wettelijke rente verschuldigd. 
Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Onder dezelfde voorwaarden is een vergoeding met een minimum van €50,- verschuldigd voor alle gemaakte kosten, buite rechte, onverminderd de kosten die voortvloeien uit een eventuele rechtsprocedure. Daartoe hanteert SOPHIA PARTYSERVICE de navolgende buitengerechtelijke kosten; 
Over de eerste € 2.000,- 15% 
Over het meerdere tot € 5.000,- 10% 
Over het meerdere tot € 10.000,- 8% 
Over het meerdere tot € 50.000,- 5% 

9.18. Verzekering en de mogelijkheid tot afkoop 
SOPHIA PARTYSERVICE adviseert de klant de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren. 
SOPHIA PARTYSERVICE biedt de klant de mogelijkheid om schade aan het gehuurde goed tegen de navolgende condities te kopen: 
* de klant betaalt maximaal 10% toeslag boven de huursom; 
•  er worden géén kosten aan de klant berekend in het geval er sprake is van schade aan het gehuurde goed, met uitzondering van diefstal zoekraken of zorgeloos c.q. foutief gebruik onder onduidelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld schade aan een motor, die zonder olie of met verkeerde verlengkabels gebruikt wordt. In die gevallen komt de schade toch voor rekening van de klant. In het geval de klant niet afkoopt, dient hij het apparaat in dezelfde toestand in te leveren, waarin hij het heeft ontvangen, normale slijtage en gebruik uitgezonderd. Afkoop van schade is niet mogelijk voor alle producten. 

9.19. Geschillen 
Op alle overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing. Voorts is de Nederlandse rechter bevoegd terzake van alle geschillen die verband houden met de door partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Nederlandse nationaliteit en/of is de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd. 

APPARATUUR / MATERIALEN 

9.20. Reiniging 
De apparatuur dient schoon teruggegeven te worden, anders worden er kosten voor reiniging en gevolgschade in rekening gebracht. 

9.21. Defekt raken 
SOPHIA PARTYSERVICE garandeert, dat de materialen en apparaten de werkzaamheden waarvoor ze zijn geconstrueerd kunnen uitvoeren. Er dient te worden gewaakt voor overbelasting. Indien apparaten tijdens het gebruik niet naar behoren werken of defect raken dient onmiddellijk telefonisch contact opgenomen te worden met SOPHIA PARTYSERVICE. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. SOPHIA PARTYSERVICE is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan de gehuurde apparaten. 

9.22. Brandstof en olie 
De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van juiste brandstof en olie of een juiste stroomvoorziening voor de motor. De brandstof is voor rekening van de klant. SOPHIA PARTYSERVICE betaalt de motorolie. De klant bewaart de kwitanties. Dagelijks dient het oliepeil te worden gecontroleerd. 

TENTEN EN TOEBEHOREN 

9.23. Indien de door de klant gehuurde tent met eventueel toebehoren door SOPHIA PARTYSERVICE dient te worden geplaatst, wenst SOPHIA PARTYSERVICE de plaats waar de tent dient te worden geplaatst op het moment van de reservering te vernemen van de klant. Deze plaats wordt op het contract vermeld. 
Indien stroomaggregaten verplaatst worden door de klant, hetgeen uitsluitend met schriftelijke toestemming van SOPHIA PARTYSERVICE mag, dient de klant de nieuwe plaats direct aan SOPHIA PARTYSERVICE te melden; anders worden hierdoor ontstane kosten berekend. Het terrein dient goed bereikbaar te zijn en berijdbaar voor zwaar verkeer, de ondergrond dient vlak en verhard te zijn. 
De klant dient ervoor te zorgen dat de lokatie, waar hij de gehuurde goederen geplaatst wil hebben, tot op maximaal 10 meter afstand te bereiken is met zwaar verkeer. De klant zal SOPHIA PARTYSERVICE vrijwaren van alle schade en kosten welke mochten ontstaan als gevolg van het niet of slecht bereikbaar zijn de locatie met zwaar verkeer. 

9.24. Indien het terrein en/of de toegangsweg naar het terrein onvoldoende verhard dan wel ongeschikt is om met zwaar verkeer te berijden kan SOPHIA PARTYSERVICE de overeenkomst opheffen zonder dat SOPHIA PARTYSERVICE hiertoe overleg met de klant hoeft te plegen en zijn extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de klant. 

9.25. De klant zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent gedurende de hele huurperiode. De klant vrijwaart SOPHIA PARTYSERVICE voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan. 

9.26. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan SOPHIA PARTYSERVICE mede te delen. Dit dient alleen te geschieden indien SOPHIA PARTYSERVICE de tent in opdracht van de klant dient te plaatsen. Laat de klant dit na en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen dan is de klant volledig aansprakelijk voor de schade. Bij aanspraken van derden zal de klant SOPHIA PARTYSERVICE hiervoor vrijwaren. 

9.27. Meubilair, inrichtingen, podia etc. dienen aan het einde van de huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan om zodoende een spoedig transport door middel vrachtwagens te bevorderen. 

9.28. De klant is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing gegarandeerd is in verband met instortingsgevaar zodra sneeuw op de tenten ligt. 

9.29. Tenten worden in de periode oktober tot en met maart alleen verhuurd als de klant het stormrisico voor zijn rekening neemt. SOPHIA PARTYSERVICE adviseert de klant de tent(en) tegen storm te verzekeren. 

VUIL RETOUR 

9.30. Afwaskosten 
Het is mogelijk om party-goods na afspraak vuil terug te geven tegen een toeslag op de huurprijs en onder de volgende voorwaarden. 
•  glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd te zijn en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn. 
•  Borden dienen afgeveegd te zijn. 
•  Bestek dient afgeveegd te zijn en per soort gesorteerd. 
•  Afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de goederen te bevinden. 

9.31. Tapijttegels / rode lopers 
•  De klant zorgt ervoor dat bij het leggen van vloerbedekking de vloer schoon is. Indien de vloer naar het oordeel van SOPHIA PARTYSERVICE niet schoon is, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schades voor rekening van de klant. 
•  Snijwerk dat naar het oordeel van SOPHIA PARTYSERVICE onvermijdelijk is bij het leggen van vloerbedekking is voor rekening van de klant. De kosten hiervoor bestaan naast de huurprijs, uit het arbeidsloon voor het versnijden en de vervangingsprijs van de versneden vloerbedekking. 

9.32. Linnengoed, parasols en partytenten 
De klant dient goederen van stof, die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen, anders ontstaan vochtplekken die niet te verwijderen zijn.